მათემატიკის გაძლიერებული კურსი IV – VIII კლასელებისთვის

  • ჯგუფები დაკომპლექქტდება  გასაუბრების საფუძველზე;
  • ჯგუფებში ჩაირიცხება არაუმეტეს 6 მოსწავლისა;
  • კონკრეტული ჯგუფისთვის  სწავლება  მიმდინარეობს შესაბამისი პროგრამით;
  • მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ (შესაძლებელია მხოლოდ შაბათ-კვირა).
  • მოსწავლეთა ინდივიდუალური სირთულეები  კონკრეტული  სავარჯიშოებით დაიძლევა;

  • საფუძვლიანი და გულმოდგინე სწავლება;
  • ინდივიდუალური დახმარება თითოეულ მსმენელს;
  • რეალური წინსვლა ყოველდღიურად;
  • მათემატიკის სასკოლო პროგრამაში  ჩამორჩენის სწრაფი აღმოფხვრა;
  • 2-3 თვეში მოსწავლეებს შეეცვლებათ დამოკიდებულება მათემატიკის მიმართ, ირწმუნებენ საკუთარ ძალებში და  ჩადგებიან წარმატებულ მოსწავლეთა რიგებში.

მეცადინეობას უძღვებიან    თსუ-ს და ტექნიკური უნივერსიტეტის
გამოცდილი   პედაგოგოები.

მისამართი:  მიცკევიჩის 29ა, სართ. 6, ოთახი 12.

contact@uacademy.ge, ტელ: 599 88 37 16

სასწავლო პროგრამა
1. მარტივი და შედგენილი რიცხვები, უდიდესი საერთო გამოფი, უმცირესი საერთო ჯერადი;
2. ურთიერთმარტივი რიცხვები, რამდენიმე ნატურალური რიცხვის ჯერადი, უმცირესი საერთო ჯერადი, უდიდესი საერთო გამყოფი;
3. ერთნაირმნიშვნელიანი წილადები, შედარება, შეკრება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა;
4. სხვადასხვამნიშვნელიანი წილადების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა;
5. შერეული წილადი, შერეული წილადების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა;
6. არაწესიერი წილადი და მისგან მთელი ნაწილის გამოყოფა;
7. წილადების შეკვეცა;
8. შერეული წილადების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა;
9. ათწილადი, წილადის და ათწილადის დაკავშირება, წილადის ჩაწერა ათწილადის სახით, ათწილადის ჩაწერა წილადის ან შერეული წილადის სახით;
10. შერეული ამოცანები წილადებზე და ათწილადებებზე;
11. რამდენიმესვლიანი რთული არითმეტიკული მოქმედებები წილადებზე და ათწილადებებზე;
12. რიცხვის პროცენტი; ამოცანები პროცენტებზე, შებრუნებული ამოცანები პროცენტებზე;
13. პროპორცია, პროპორციის უცნობი წევრის პოვნა;
14. რიცხვის წილადი ნაწილის გამოთვლა, წილადის და ათწილადის წილადი ნაწილის გამოთვლა; შებრუნებული ამოცანები;
15. რიცხვის დაყოფა პროპორციულ ნაწილებად, განტოლების შედგენა;
16. ამოცანები პროპორციებზე, წილად და მთელ ნაწილებზე;
17. მარტივი ალგებრული ამოცანები პროცენტების, წილადების და პრპორციების გამოყენებით;
18. ერთწევრი, ერთწევრების შედარება,
19. მრავალწევრი;
20. მოქმედებები ერთწევრებზე და მრავალწევრებზე;
21. ხარისხი, რიცხვის ხარისხი, ერთწევრის ხარისხი;
22. შემოკლებული გამრავლების ფორმულები;
23. ახარისხება (ორწევრის კვადრატი, კუბი)
24. მრავალწევრის დაშლა ფრჩხილებს გარეთ გატანით ხერხით;
25. მრავალწევრის დაშლა დაჯგუფების ხერხით;
26. მრავალწევრის დაშლა შემოკლებული გამრავლების ფორმულებით;
27. მრავალწევრის ერთწევრზე გაყოფა;
28. მრავალწევრის მრავალწევრზე გაყოფა;
29. რაციონალური გამოსახულება;
30. შეკვეცა,;
31. მოქმედებები რაციონალურ წილადებზე;
32. რაციონალური წილადების გამარტივება და გამოთვლა;
33. რთლული რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება;
34. მოდულის შემცველი რაცინალური წილადი გამოსახულებები;
35. რადიკალები, ფესვის ამოღება, კუბური და ა. შ ფესვი;
36. მამრავლის გათანა ფესვიდან;
37. მამრავლის რადიკალის ქვეშ შეტანა;
38. მოქმედებები რადიკალებზე;
39. ახარისხება;
40. ირაციონალობის მოსპობა მნიშვნელში;
41. რთული რაციონალური და ირაციონალური გამოსახულებების გამარტივება;
42. წრფივი, კვადრატული და მასზე დაყვანილი განტოლებები;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *