MS Excel -ის კურსი დამწყებთათვის და გამოცდილი მომხმარებლებისათვის

 User Academy" წარმოგიდგენთ მალხაზ ოდიშარიას (Microsoft Excel Expert, Microsoft Certified Trainer) საავტორო ტრენინგებს  - Excel-ში.

იხილეთ ტრენერის 20 წლიანი გამოცდილება. მას სპეციალური მოწვევით წაკითხული აქვს ტრენინგები ისეთ კომპანიებში, როგორიცაა:

  - ეროვნული ბანკი; 

  - თიბისი ბანკი;

  - საქართველოსბანკი;

  - პროკრედიტბანკი;

 ბანკი  - რესპუბლიკა;

  - ტერაბანკი;

  - M2

  - PSP;

  - ევროკავშირის მისია საქართველოში;

  - ჯიპიაი ჰოლდინგი;

  - სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

  - გაეროს ბავშვთა ფონდი;

  - სახელმწიფო აუდიტის სამსახური;


 დამწყები მომხმარებელი (Basic) 12-საათიანი კურსი (140 ლარი);

1. Home ინსტრუმენტების ჯგუფი. ქვეჯგუფები:

Clipboard;

Font;

Alignment;

Number;

Editing (Sum, Average, Count Number, Max, Min, Large, Small, Fill, Clear, 

Sort, AutoFilter, Find, replace);

2. ხელოვნური რიცხვითი და თარიღული ფორმატები;

3. ფორმულებში აბსოლუტური და ფარდობითი მიმართვები;

4. Paste Special;

5. დოკუმენტის ეკრანზე მოხერხებულად განთავსების საშუალებები (View 

ინსტრუმენტებიდან New Window, Arrange All, Freeze);

6. დოკუმენტის ამობეჭდვისათვის გამზადება და ბეჭდვის პარამეტრები.

7. Conditional Formattingსრულად;

8. პირობითი გამოთვლების ფუნქციები:

Sumif, Sumifs, Countif, Countifs, Averageif, Averageifs 

9. არეებსა და უჯრებზე სახელების დარქმევა და მათი გამოყენება 

(Formulas ინსტრუმენტთა ჯგუფის Defined Names ქვეჯგუფი)

 პროფესიონალი მომხმარებელი (Advanced)18-საათიანი კურსი (250 ლარი);

10. თარიღულ დროითი ფუნქციები. პრაქტიკული სამუშაოები;

11. ტექსტური ფუნქციები. პრაქტიკული სამუშაოები;

12. ლოგიკური ფუნქციები (IF, OR, AND, IFERROR, NOT, XOR); 

პრაქტიკული სამუშაოები;

13. დიაგრამები;

14. Sheet-ებისა და ფაილების დაცვა; პაროლების დადება;

15. ფინანსური ფუნქციები:

FVთანხის სამომავლო მნიშვნელობა;

PVსაწყისი კაპიტალდაბანდება;

Rateსაპროცენტო განაკვეთი;

Nperპერიოდების (გადახდების) რაოდენობა;

Pmtპერიოდულად შესატანი ან ასაღები თანხა;

IPMTსარგებელი კონკრეტული გადახდისას;

PPMTძირი თანხა კონკრეტული გადახდისას;

CUMIPMTრამდენიმე გადახდისას სარგებლის ჯამურ რაოდენობა;

CUMPRINCრამდენიმე გადახდისას ძირი თანხის ჯამური რაოდენობა.

პრაქტიკული სამუშაოები.

16. Data ინსტრუმენტები. ქვეჯგუფები: 

Sort & Filter;

Data Tools;

Outline;

Subtotal ბრძანებისა და Subtotal ფუნქციის შედარება;

17. დინამიური ცხრილი და დინამიური დიაგრამა (PivotTable, PivotChart);

18. ოპტიმიზაციის ამოცანების განხილვა (Solver ).

19. მონაცემთა ბაზებთან (Database) სამუშაო ფუნქციები;

20. Developer ინსტრუმენტების ჯგუფის Control ქვეჯგუფის Insert 

ინსტრუმენტების გამოყენება პროცესების ავტომატიზაციისათვის;

21. Lookup & Reference ტიპის ფუნქციები (Lookup, HLookup. VLookup, 

Match, Index,); მაგალითები ფუნქციათა გამოყენებით;

22. მაკროსები (Record – Stop Recording) კონკრეტული მაგალითების 

განხილვა. VBA-ის ბრძანებების გამოყენებით მარტივი მაკროსის შექმნის, 

ასევე შექმნილი მაკროსის რედაქტირების საშუალებები;

23. სტატისტიკის ელემენტები:

კორელაციის კოეფიციენტის გამოთვლა და შინაარსი;

განაწილების დიაგრამა (ჰისტოგრამა);

პროგნოზირების საშუალებები.

მონაწილეებს დაურიგდებათ სპეციალური ლიტერატურა ამოცანებით, მათ შორის ამოხსნის ნიმუშებით.

ორივე კურსის შეძენის შემთხვევაში სრული ღირებულება იქნება 360 ლარი.

ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობაა 4 (ჩვენი პრიორიტეტია ხარისხი და არა რაოდენობა);

 სპეციალური მიმართულებები შედარებით გამოცდილი მომხმარებლებისათვის: მონაცემთა ბაზები ექსელში (Database in Excel) და ოპტიმიზაციის ამოცანები (Solver in Excel)

კორპორატიულ დამკვეთებს მოვემსახურებით ადგილზე.

ტრენინგების დასრულების შემდეგ გაიცემა ინგლისურენოვანი სერთიფიკატი.

რეგისტრაციის ბმული:

https://goo.gl/forms/dm6mpVcMlCXZS0Iy1

რეგისტრაციის შემდეგ დაგიკავშირდებით და შეგითანხმებთ გრაფიკს.

დაგვიკავშირდით: 593 56 23 69 ან excel.training@outlook.com